top of page

POLISI PREIFATRWYDD

Sut ydyn ni'n trin eich data?

Polisi Preifatrwydd

​Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ein hymwelwyr a/neu ddefnyddwyr ac ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi fel ymwelydd oni bai eich bod yn ei darparu'n wirfoddol.


Yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679 (GDPR) a’r Ddeddf Diogelu Data (Cap 586), mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i barchu a diogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych a byddwn yn cadw at ddyletswydd o’r fath.


Rydym yn cymryd yr holl fesurau diogelu angenrheidiol i atal mynediad anawdurdodedig ac nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion a gasglwyd gennych chi fel ymwelydd a/neu ddefnyddiwr, i unrhyw drydydd parti oni bai eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni wneud hynny neu fel yr awdurdodir gan y gyfraith.

Sut rydym yn prosesu data personol?

       1)  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Yn wirfoddol, yr unig ddata sydd gennym, yw'r data a roddwch inni, a diolchwn ichi am ymddiried ynom ag ef. 

       2)  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Cysylltwch â Ni/Adborth

Wrth ddefnyddio cyfleusterau ar-lein y wefan hon, mae'n bosibl y bydd angen i wrthrychau data ddarparu eu manylion cyswllt at ddibenion cysylltu.  Yr holl wybodaeth ac unrhyw ddata personol y byddwch o bosibl yn penderfynu eu darparu i ni yn y ffurflen Cysylltu â Ni/Adborth gael ei phrosesu at y diben caeth o ymateb i'ch ymholiad yn unig. ​

Darnau bach o ddata yw cwcis y mae'r wefan yn eu trosglwyddo i yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr pan fydd y defnyddiwr yn ymweld â'r wefan. 

Eich Hawliau

Fel unigolyn gallwch arfer eich hawl i gael mynediad at y data a gedwir amdanoch, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r data hwn, os o gwbl, a gedwir gennym, cysylltwch â ni drwy gyflwyno’ch cais i’r rheolydd data priodol drwy’r Cysylltwch â Ni dudalen o fewn y wefan.

Er y gwneir pob ymdrech resymol i ddiweddaru eich gwybodaeth, gofynnir yn garedig i chi roi gwybod i ni am unrhyw newid sy’n cyfeirio at y data personol a gedwir gan y Swyddfa hon. Mewn unrhyw achos, os ydych yn ystyried bod gwybodaeth benodol amdanoch yn anghywir, gallwch ofyn am gywiro data o'r fath. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn am rwystro neu ddileu data. Rhag ofn nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cais mynediad, gallwch gyfeirio cwyn at y Comisiynydd Gwybodaeth a Diogelu Data. Ymwelwch www.idpc.gov.mt am fanylion cyswllt.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Haen Socedi Diogel (SSL) i sicrhau bod eich data personol yn cael ei drosglwyddo'n ddiogel.  Dylech allu gweld y symbol clo clap yn y bar statws o_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_ maes cyfeiriad.  Bydd y cyfeiriad url hefyd yn dechrau gyda https:// yn darlunio tudalen we ddiogel.  Mae SSL yn cymhwyso amgryptio rhwng dau bwynt megis cysylltu eich cyfrifiadur personol a'ch cyfrifiadur personol. server.  Bydd unrhyw ddata a drosglwyddir yn ystod y sesiwn yn cael ei amgryptio neu ei sgramblo ac yna'n cael ei ddadgryptio neu ei ddad-sgramblo ar y diwedd derbyn._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 trosglwyddiad.

Os bydd unrhyw newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn, byddwn yn disodli'r dudalen hon gyda fersiwn wedi'i diweddaru. Mae o fudd i chi felly edrych ar y dudalen "Polisi Preifatrwydd" unrhyw bryd y byddwch yn cyrchu ein gwefan er mwyn bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau a all ddigwydd o bryd i'w gilydd.

Bydd croeso mawr i unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sydd gennych ac a allai gyfrannu at well ansawdd gwasanaeth. 

Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar:

info@getoutandkayakmalta.com 

bottom of page