top of page

VOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan niet te gebruiken.
Uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals alle gerelateerde websites die worden beheerd door Get Out en Kayak Malta (waaronder onder andere www.getoutandkayakmalta.com) (gezamenlijk de "Site") is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden ( "Gebruiksvoorwaarden") en alle toepasselijke wetten. Door toegang te krijgen tot en te browsen op de site, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de gebruiksvoorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en de site worden vervangen en geen kracht of effect hebben:
1. U stemt ermee in dat de Site zelf, evenals alle inhoud, video's, trainingsmateriaal, producten, diensten en/of andere materialen, door ons of andere derde partijen op de Site beschikbaar worden gesteld, evenals het uiterlijk van alle van het voorgaande (gezamenlijk de "Inhoud" genoemd) worden voor uw persoonlijk gebruik en informatie door GOAK (het "Bedrijf") onderhouden en zijn eigendom van het Bedrijf en/of zijn externe leveranciers. U stemt ermee in dat dergelijke bedrijfsinhoud alle eigen video's, HTML/CSS, Javascript, afbeeldingen, spraak- en geluidsopnamen, illustraties, foto's, documenten en tekst omvat, evenals alle andere materialen op de site, met uitzondering van alleen de materialen die u voorzien in. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, verleent het Bedrijf u hierbij een beperkte licentie, die niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet in sublicentie te geven is, om de Site uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden te openen, te bekijken en te gebruiken. Bedrijfsinhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, gedistribueerd, gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden of worden gedownload, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door het bedrijf. Wijziging van de inhoud of gebruik van de inhoud voor enig ander doel is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van het bedrijf, evenals andere auteurs die het materiaal hebben gemaakt, en kan worden onderworpen aan geldelijke schadevergoedingen en boetes. U mag de inhoud van de site of enige inhoud, inclusief alle software, tools, grafische afbeeldingen en/of geluidsbestanden, niet verspreiden, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.
2. Alle inhoud, zoals tekst, gegevens, grafische bestanden, video- en geluidsbestanden en ander materiaal op de site, is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld, en is eigendom van het bedrijf en/of een leverancier van het bedrijf. Dergelijke materialen mogen niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.
3. Alle handelsnamen, handelsmerken en afbeeldingen en biografische informatie van mensen die worden gebruikt in de Bedrijfsinhoud en op de Site, inclusief maar niet beperkt tot de naam en het handelsmerk "GOAK", zijn eigendom van, of worden gebruikt met toestemming van, de Bedrijf. Het gebruik van inhoud door u is ten strengste verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van Inhoud kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten van het Bedrijf en/of derden, evenals de wetten op privacy en publiciteit, en andere voorschriften en statuten. Niets in deze Overeenkomst of op de Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie of anderszins, van een licentie of recht om enig handelsmerk of andere eigendomsinformatie te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de derde eigenaar. Het bedrijf respecteert het auteursrecht, handelsmerk en alle andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het Bedrijf heeft het recht, maar is niet verplicht, om inhoud en accounts te verwijderen die materiaal bevatten dat naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met de intellectuele rechten van een partij. eigendom of deze gebruiksvoorwaarden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden en/of dat enig werk dat aan u toebehoort, op enigerlei wijze op de site of in enige inhoud is gereproduceerd, kunt u het bedrijf hiervan op de hoogte stellen via info@getoutandkayakmalta.com. Geef uw naam en contactgegevens, de aard van uw werk en hoe het wordt geschonden, alle relevante informatie over auteursrechten en/of handelsmerkregistratie, de locatie/URL van de overtreding en alle andere informatie die volgens u relevant is.
4. Hoewel het bedrijf redelijke inspanningen levert om nauwkeurige en actuele informatie op de site op te nemen, geeft het bedrijf geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de site.
5. Wanneer u zich registreert bij het Bedrijf en/of deze Site, stemt u er uitdrukkelijk mee in om alle kennisgevingen, aankondigingen, overeenkomsten, bekendmakingen, rapporten, documenten, mededelingen over nieuwe producten of diensten, of andere documenten of correspondentie van het Bedrijf te ontvangen. U stemt ermee in om kennisgevingen elektronisch te ontvangen door de kennisgeving per e-mail naar u te verzenden.
6. Als u opmerkingen of suggesties over de site naar het bedrijf stuurt, inclusief, maar niet beperkt tot, notities, tekst, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen of computerprogramma's, worden en blijven dergelijke inzendingen het exclusieve eigendom van het bedrijf. . Geen enkele inzending is onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van de zijde van het Bedrijf. Het bedrijf bezit exclusief alle rechten op (inclusief intellectuele eigendomsrechten daarop), en heeft recht op onbeperkt gebruik, publicatie en verspreiding van al dergelijke inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins zonder enige erkenning of vergoeding aan u.
7. Het bedrijf zal commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot onze gegevens en bestanden te beperken. Geen enkel systeem, al dan niet met een wachtwoord beveiligd, kan echter volledig ondoordringbaar zijn. U erkent dat het mogelijk is voor een onbevoegde derde partij om toegang te krijgen tot de gegevens en bestanden die u opslaat met behulp van de Site, deze te bekijken, te kopiëren, aan te passen of te verspreiden. Het gebruik van de Site is volledig op eigen risico.
8. Het bedrijf zal niet opzettelijk persoonlijk identificeerbare informatie over u bekendmaken aan derden, behalve wanneer het bedrijf te goeder trouw van mening is dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of om deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen. Door de site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met het privacybeleid van het bedrijf. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, geheel of gedeeltelijk, gebruik deze site dan niet.
9. NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN, PRODUCEREN OF ONDERHOUDEN VAN DE SITE EN/OF ENIGE INHOUD OP DE SITE ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER ENIGE OMSTANDIGHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG, INDIRECTE OF SCHADE UIT UW SCHADE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT ALLE INHOUD VAN DE SITE GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OF DOET GEEN ENKELE UITSPRAAK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DE SITE, DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE MATERIALEN, DE GESCHIKTHEID VAN DERGELIJKE MATERIALEN VOOR DE BEHOEFTEN VAN DE GEBRUIKER OF DE WAARSCHIJNLIJKHEID DAT HET GEBRUIK OF HET GEBRUIK HUN GEBRUIK ZAL MAKEN HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF CORRECTIE. 
HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DEZE SITE, DE INHOUD EN/OF DE MATERIALEN DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN VRIJ ZIJN VAN BUGS OF VIRUSSEN OF ANDERE . U DRAAGT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REPARATIES OF CORRECTIES. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PRESTATIE- OF SERVICEPROBLEMEN DIE DOOR EEN WEBSITE VAN DERDEN OF EEN DERDE DIENSTVERLENER ZIJN VEROORZAAKT. EEN DERGELIJK PROBLEEM ZAL UITSLUITEND WORDEN BEHEERST DOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DIE LEVERANCIER. Houd er rekening mee dat het toepasselijke rechtsgebied de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaat. Sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing.
10. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE PRESTATIE- OF SERVICEPROBLEEM DIE DOOR EEN WEBSITE VAN DERDEN OF EEN DERDE DIENSTVERLENER (inclusief bijvoorbeeld uw webserviceprovider, Stripe-betalingsdiensten, uw software en/of updates of upgrades) naar die software). EEN DERGELIJK PROBLEEM ZAL UITSLUITEND WORDEN BEHEERST DOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DIE LEVERANCIER. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN DISCRETIE TE BEPALEN OF HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN DERGELIJKE STORING OF STORING. 
HET BEDRIJF BEHOUDT OOK HET RECHT VOOR OM UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE INHOUD TE BEPERKEN OF UW ACCOUNT TE BEINDIGEN INDIEN HET BEDRIJF BESLIST DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT OVERTRED OF ANDERE REGELS OF VOORWAARDEN VAN DE COMMISSIE HEBT geschonden.  
HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG TOT DE SITE EN/OF DE INHOUD, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VAN HET BEDRIJF TE WEIGEREN AAN IEDEREEN NAAR EIGEN DISCRETIE. HET BEDRIJF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN DISCRETIE TE BEPALEN OF HET BEDRIJF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN DERGELIJKE STORING OF STORING. 
HET BEDRIJF KAN, NAAR EIGEN BESLUIT, DE AANVANKELIJKE VERGOEDING TERUGBETALEN VOOR ENIG GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF ENIGE INHOUD OF EEN PRO-RATA GEDEELTE DAARVAN IN OVEREENSTEMMING MET HET TERUGBETALINGSBELEID VAN HET BEDRIJF. HET BEDRIJF ZAL ELKE RESTITUTIE WEIGEREN DERTIG (30) DAGEN NA UW BETALING VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF ENIGE INHOUD, OFWEL VOLGENS DE KLANTENLICENTIEOVEREENKOMST VAN HET BEDRIJF OF ANDERSZINS, ONGEACHT DE REDEN VOOR STORING.
11. IN GEEN GEVAL ZAL DE ONDERNEMING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, BEPAALDE, VERTROUWELIJKE OF GEVOLGSCHADE, ZOWEL VOORZIENBAAR OF NIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE OF VERLIES VAN EIGENDOM, APPARATUUR, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN WINST, INKOMSTEN OF GOODWILL, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF CLAIMS VOOR ONDERBREKING VAN DE DIENST OF TRANSMISSIE PROBLEMEN, IN GEVAL VAN EEN DEFECT IN DE SITE, DE INHOUD EN/OF GERELATEERDE MATERIALEN, HET ONVERMOGEN OF DE HIERBIJ GELEVERDE DIENSTVERLENING ENIGE ANDERE OORZAAK MET BETREKKING TOT DAARAAN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING IS ZELFS VAN TOEPASSING ALS HET BEDRIJF WERD GEADVISEERD OF OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
12. U stemt ermee in het Bedrijf en elk van zijn directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, schade en onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw schending van deze Overeenkomst, (ii) elke schending door u van de wet of de rechten van een derde partij, (iii) alle materialen, informatie, werken en/of andere inhoud van welke aard of media dan ook die u plaatst of deelt op of via de Site, (iv) uw gebruik van de Site of diensten die het Bedrijf mogelijk via de Site levert, en (v) uw gedrag in verband met de Site of de diensten of met andere gebruikers van de Site of de diensten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke claim waarvoor we recht hebben op schadeloosstelling op grond van deze sectie. In dat geval zult u het Bedrijf de medewerking verlenen die redelijkerwijs door het Bedrijf wordt gevraagd.
13. De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn ten voordele van het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en zijn externe inhoudleveranciers en licentiegevers, en elk heeft het recht om dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens zichzelf te doen gelden en af te dwingen.
14. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta en de EU, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten. Verder onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Malta. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
15. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende Gebruiksvoorwaarden waaraan u gebonden bent, te bekijken.
Laatst bijgewerkt: mei 2022

bottom of page