top of page

TELERAU

DARLLENWCH Y TELERAU DEFNYDD HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO'R WEFAN HON. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn dynodi eich caniatâd i’r telerau defnyddio hyn. Os nad ydych yn cytuno â'r Telerau Defnyddio hyn, peidiwch â defnyddio'r wefan.
Mae eich mynediad i'r wefan hon a'ch defnydd ohoni, yn ogystal â'r holl wefannau cysylltiedig a weithredir gan Get Out a Kayak Malta (sy'n cynnwys www.getoutandkayakmalta.com, ymhlith eraill) (y “Safle” gyda'i gilydd) yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau canlynol ( “Telerau Defnyddio”) a phob deddf berthnasol. Trwy gyrchu a phori'r Wefan, rydych chi'n derbyn, heb gyfyngiad neu amod, y Telerau Defnyddio ac yn cydnabod bod unrhyw gytundebau eraill rhyngoch chi a'r Wefan yn cael eu disodli ac nad oes unrhyw rym nac effaith:
1. Rydych yn cytuno bod y Wefan ei hun, yn ogystal â'r holl gynnwys, fideos, deunyddiau hyfforddi, cynhyrchion, gwasanaethau a/neu ddeunyddiau eraill, sydd ar gael ar y Wefan gennym ni neu drydydd partïon eraill, yn ogystal â golwg a theimlad pawb. o'r uchod, (y cyfeirir ato gyda'i gilydd fel y “Cynnwys”) yn cael eu cynnal at eich defnydd personol a gwybodaeth gan GOAK, (y “Cwmni”) ac yn eiddo i'r Cwmni a / neu ei ddarparwyr trydydd parti. Rydych yn cytuno y bydd Cynnwys y Cwmni o'r fath yn cynnwys yr holl fideos perchnogol, HTML/CSS, Javascript, graffeg, recordiadau llais a sain, gwaith celf, ffotograffau, dogfennau, a thestun yn ogystal â'r holl ddeunyddiau eraill sydd wedi'u cynnwys yn y Wefan, ac eithrio'r deunyddiau rydych chi'n eu cynnwys yn unig. darparu. Yn amodol ar eich cydymffurfiaeth â'r Telerau Defnyddio hyn, mae'r Cwmni drwy hyn yn rhoi trwydded gyfyngedig i chi, sy'n anghyfyngedig, na ellir ei throsglwyddo, a dim is-drwyddedadwy, i gyrchu, gweld a defnyddio'r Wefan at eich dibenion personol yn unig. Ni chaniateir i unrhyw Gynnwys Cwmni gael ei gopïo, ei atgynhyrchu, ei ailgyhoeddi, ei lanlwytho, ei bostio, ei drosglwyddo, ei ddosbarthu, ei ddefnyddio at ddibenion cyhoeddus neu fasnachol, na'i lawrlwytho mewn unrhyw ffordd oni bai bod y Cwmni yn rhoi caniatâd ysgrifenedig penodol. Mae addasu'r Cynnwys neu ddefnyddio'r Cynnwys at unrhyw ddiben arall yn groes i hawlfraint a hawliau perchnogol eraill y Cwmni, yn ogystal ag awduron eraill a greodd y deunyddiau, a gall fod yn agored i iawndal a chosbau ariannol. Ni chewch ddosbarthu, addasu, trosglwyddo na defnyddio cynnwys y Wefan nac unrhyw Gynnwys, gan gynnwys unrhyw a phob meddalwedd, offer, graffeg a/neu ffeiliau sain, at ddibenion cyhoeddus neu fasnachol heb ganiatâd ysgrifenedig penodol y Cwmni.
2. Mae hawlfraint ar bob Cynnwys, megis testun, data, ffeiliau graffeg, fideos a ffeiliau sain, a deunyddiau eraill a gynhwysir yn y Wefan, oni nodir yn wahanol ac yn eiddo i'r Cwmni a/neu gyflenwr i'r Cwmni. Ni chaniateir defnyddio unrhyw ddeunyddiau o'r fath ac eithrio fel y darperir yn y Telerau Defnyddio hyn.
3. Mae'r holl enwau masnach, nodau masnach, a delweddau a gwybodaeth fywgraffiadol o bobl a ddefnyddir yng Nghynnwys y Cwmni ac a gynhwysir yn y Wefan, gan gynnwys heb gyfyngiad yr enw a'r nod masnach “GOAK”, naill ai'n eiddo, neu'n cael eu defnyddio gyda chaniatâd, y Cwmni. Mae'r defnydd o Gynnwys gennych chi wedi'i wahardd yn llym oni bai y caniateir yn benodol gan y Telerau Defnyddio hyn. Gall unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o Gynnwys dorri hawlfraint, nod masnach, a hawliau perchnogol eraill y Cwmni a / neu drydydd partïon, yn ogystal â chyfreithiau preifatrwydd a chyhoeddusrwydd, a rheoliadau a statudau eraill. Ni fydd unrhyw beth a gynhwysir yn y Cytundeb hwn nac yn y Safle yn cael ei ddehongli fel un sy'n rhoi, trwy oblygiad neu fel arall, unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio unrhyw Nod Masnach neu wybodaeth berchnogol arall heb ganiatâd ysgrifenedig penodol y Cwmni neu berchennog trydydd parti. Mae'r Cwmni yn parchu hawlfraint, nod masnach a holl hawliau eiddo deallusol eraill. Mae gan y Cwmni yr hawl, ond nid oes ganddo unrhyw rwymedigaeth, i ddileu cynnwys a chyfrifon sy'n cynnwys deunyddiau y mae'n eu hystyried, yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, yn anghyfreithlon, yn sarhaus, yn fygythiol, yn enllibus, yn ddifenwol, yn bornograffig, yn anweddus neu'n annymunol fel arall neu'n torri deallusrwydd unrhyw barti. eiddo neu'r Telerau Defnyddio hyn. Os ydych chi'n credu bod eich hawliau eiddo deallusol yn cael eu torri a/neu fod unrhyw waith sy'n perthyn i chi wedi'i atgynhyrchu ar y Wefan neu mewn unrhyw Gynnwys mewn unrhyw ffordd, gallwch chi hysbysu'r Cwmni yn info@getoutandkayakmalta.com. Rhowch eich enw a'ch gwybodaeth gyswllt, natur eich gwaith a sut mae'n cael ei dorri, yr holl wybodaeth berthnasol i gofrestru hawlfraint a/neu nod masnach, lleoliad/URL y drosedd, ac unrhyw wybodaeth arall y credwch sy'n berthnasol.
4. Tra bo'r Cwmni yn gwneud ymdrechion rhesymol i gynnwys gwybodaeth gywir a chyfredol yn y Safle, nid yw'r Cwmni yn gwneud unrhyw warantau na sylwadau ynghylch ei gywirdeb. Nid yw'r Cwmni yn cymryd unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau yng nghynnwys y Wefan.
5. Pan fyddwch yn cofrestru gyda'r Cwmni a/neu'r Wefan hon, rydych yn cydsynio'n benodol i dderbyn unrhyw hysbysiadau, cyhoeddiadau, cytundebau, datgeliadau, adroddiadau, dogfennau, cyfathrebiadau ynghylch cynhyrchion neu wasanaethau newydd, neu gofnodion neu ohebiaeth arall gan y Cwmni. Rydych yn cydsynio i dderbyn hysbysiadau yn electronig drwy drosglwyddo’r hysbysiad i chi drwy e-bost.
6. Os byddwch yn anfon sylwadau neu awgrymiadau am y Safle at y Cwmni, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, nodiadau, testun, lluniadau, delweddau, dyluniadau neu raglenni cyfrifiadurol, bydd cyflwyniadau o'r fath yn dod yn eiddo i'r Cwmni yn unig, a bydd yn parhau i fod felly. . Ni fydd unrhyw gyflwyniad yn amodol ar unrhyw rwymedigaeth cyfrinachedd ar ran y Cwmni. Y Cwmni yn unig fydd yn berchen ar bob hawl i (gan gynnwys ei hawliau eiddo deallusol), a bydd ganddo hawl i ddefnydd, cyhoeddiad, a lledaeniad anghyfyngedig o ran pob cyflwyniad o'r fath at unrhyw ddiben, masnachol neu fel arall heb unrhyw gydnabyddiaeth neu iawndal i chi.
7. Bydd y Cwmni yn defnyddio ymdrechion masnachol resymol i gyfyngu ar fynediad anawdurdodedig i'n data a'n ffeiliau. Fodd bynnag, ni all unrhyw system, boed wedi'i diogelu gan gyfrinair ai peidio, fod yn gwbl anhreiddiadwy. Rydych yn cydnabod y gallai fod yn bosibl i drydydd parti anawdurdodedig gael mynediad, gweld, copïo, addasu, neu ddosbarthu'r data a'r ffeiliau rydych yn eu storio gan ddefnyddio'r Safle. Mae defnyddio'r Safle ar eich menter eich hun yn llwyr.
8. Ni fydd y Cwmni yn fwriadol yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi i drydydd parti, ac eithrio lle mae'r Cwmni, yn ddidwyll, yn credu bod datgeliad o'r fath yn angenrheidiol i gydymffurfio â'r gyfraith neu orfodi'r Telerau Defnyddio hyn. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych yn dynodi eich bod yn derbyn Polisi Preifatrwydd y Cwmni. Os nad ydych yn cytuno â'r Polisi Preifatrwydd hwn, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, peidiwch â defnyddio'r Wefan hon.
9. NA FYDD Y CWMNI NAC UNRHYW BARTÏON ARALL SY'N CYSYLLTIEDIG Â CREU, CYNHYRCHU, NEU GYNNAL Y SAFLE A/NEU UNRHYW GYNNWYS AR Y SAFLE, YN ATEBOL O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU AM UNRHYW AMGYLCHIADAU UNIONGYRCHOL, ANGENRHEIDIOL, GANLYNIADOL, ANUNIONGYRCHOL, NIFEROL. MYNEDIAD I'R SAFLE NEU DDEFNYDDIO'R SAFLE. HEB GYFYNGIADAU AR YR HYN O BRYD, DARPARU POB CYNNWYS AR Y SAFLE “FEL Y MAE” HEB WARANT O UNRHYW FATH, NAILL AI WEDI'I FYNEGI NEU WEDI'I GYMHWYSO, GAN GYNNWYS, OND HEB GYFYNGEDIG I, WARANTIAETHAU GOBLYGEDIG O FEL AR GYFER CYFOETHOG. NID YW'R CWMNI YN GWARANTU NAC YN GWNEUD UNRHYW SYLWADAU YNGLŶN Â DEFNYDDIO'R DEUNYDDIAU AR Y SAFLE, CANLYNIADAU DEFNYDDIO DEUNYDDIAU O'R FATH, ADDASOLDEB DEUNYDDIAU O'R FATH AR GYFER ANGHENION UNRHYW DDEFNYDDiwr NEU'R TEBYGOLRWYDD Y BYDDAI EU DEFNYDD O RAN DEFNYDD O'R FATH YN DIWALLU UNRHYW DEFNYDD. EU Cywirdeb, Cywirdeb, DIBYNADWYEDD, NEU GYWIRIAD. 
NID YW'R CWMNI YN GWARANT Y BYDD DEFNYDD O'R DEUNYDDIAU'N DDIFROD NEU'N RHAD AC AM WIRIO, Y BYDD Diffygion yn cael eu Cywiro, NEU BOD Y SAFLE HON, Y CYNNWYS A/NEU'R DEUNYDDIAU SYDD AR GAEL AR Y SAFLE HON YN RHAD AC AM DDIM O BYGS NEU FIRWS ERAILL. . RYDYCH CHI'N CYMRYD POB CYFRIFOLDEB AM GOST POB ATGYWEIRIAD NEU GYWIRIAD ANGENRHEIDIOL. NI FYDD Y CWMNI YN GYFRIFOL AM UNRHYW BROBLEMAU PERFFORMIAD NEU BROBLEMAU GWASANAETH A ACHOSIR GAN UNRHYW WEFAN TRYDYDD PARTI NEU DDARPARWR GWASANAETH TRYDYDD PARTI. BYDD UNRHYW BROBLEM O'R FATH YN CAEL EI LLYWODRAETHU GAN Y CYTUNDEB RHWNG CHI A'R DARPARU HWNNW YN UNIG. Sylwch efallai na fydd yr awdurdodaeth berthnasol yn caniatáu eithrio gwarantau ymhlyg. Felly efallai na fydd rhai o'r eithriadau uchod yn berthnasol i chi.
10. NI FYDD Y CWMNI YN GYFRIFOL AM UNRHYW BROBLEMAU PERFFORMIAD NEU BROBLEMAU GWASANAETH A ACHOSIR GAN UNRHYW WEFAN TRYDYDD PARTI NEU DDARPARWR GWASANAETH TRYDYDD PARTI (gan gynnwys, er enghraifft, eich darparwr gwasanaeth gwe, gwasanaethau talu Stripe, eich meddalwedd a/neu unrhyw ddiweddariadau neu uwchraddiadau i'r meddalwedd hwnnw). BYDD UNRHYW BROBLEM O'R FATH YN CAEL EI LLYWODRAETHU GAN Y CYTUNDEB RHWNG CHI A'R DARPARU HWNNW YN UNIG. MAE'R CWMNI YN CADW'R HAWL I BENDERFYNU, YN EI UNIG DDEWIS, A YW'R CWMNI YN GYFRIFOL AM UNRHYW GAMWAITH NEU ANHWYLDER O'R FATH. 
MAE'R CWMNI HEFYD YN CADW'R HAWL I GYNGHORI EICH DEFNYDD O'R SAFLE A/NEU'R CYNNWYS NEU TERFYNU EICH CYFRIF DYLAI'R CWMNI BENDERFYNU EICH BOD WEDI TORRI'R TELERAU DEFNYDD HYN, NEU EICH BOD WEDI TROSEDDU UNRHYW REOLAU NEU AMODAU ERAILL.  
MAE'R CWMNI YN CADW'R HAWL I WRTHOD MYNEDIAD I'R SAFLE A/NEU GYNNWYS, CYNHYRCHION A/NEU WASANAETHAU'R CWMNI I UNRHYW UN SY'N EI WNEUD YN UNIG. MAE'R CWMNI YN CADW'R HAWL I BENDERFYNU, YN EI UNIG DDEWIS, A YW'R CWMNI YN GYFRIFOL AM UNRHYW GAMWAITH NEU ANHWYLDER O'R FATH. 
GALL Y CWMNI, YN EI UNIG DEWIS, AD-DALU'R FFI GYCHWYNNOL A GODWYD AM UNRHYW DDEFNYDD O'R SAFLE A/NEU UNRHYW GYNNWYS NEU RAN O RAN PRO-RATA SY'N CYSON Â PHOLISI AD-DALU'R CWMNI. BYDD Y CWMNI'N GWRTHOD UNRHYW AD-DALIAD DAIRT AR ÔL 30 DIWRNOD AR ÔL EICH TALIAD AM DDEFNYDDIO'R SAFLE A/NEU UNRHYW GYNNWYS, NAILL AI YN UNOL Â GYTUNDEB TRWYDDED CWSMERIAID Y CWMNI NEU FEL ARALL, NI YW'R RHESWM DROS ATALIAD.
11. NI FYDD Y CWMNI YN ATEBOL O FEWN DIGWYDD AM UNRHYW DDIFROD ARBENNIG, ANGENRHEIDIOL, ANUNIONGYRCHOL, GORFODOL, NEU DDIFROD GANLYNIADOL, P'un ai'n Ragweladwy ai peidio, YN CYNNWYS, OND HEB GYFYNGEDIG I, DDIFROD NEU GOLLI EIDDO, OFFER, CYFARPAR. O ELW, REFENIW NEU EWYLLYS DA, COST CYFALAF, COST GWASANAETHAU NEWYDD, NEU HAWLIADAU AM YMYRIAD MEWN GWASANAETHAU NEU BROBLEMAU TROSGLWYDDO, A ACHLYSIR GAN UNRHYW DDIFFYGIAD YN Y SAFLE, Y CYNNWYS, A/NEU DDEFNYDDIAU CYSYLLTIEDIG, YR ANALLUEDD I DDEFNYDDIO'R GWASANAETH UNRHYW ACHOS ARALL SY ' N DYNWARED GYDA PARCH HYN O BRYD, OHERWYDD THEORI ATEBOLRWYDD. BYDD Y CYFYNGIAD HWN YN BERTHNASOL HYD YN OED OS YW'R CWMNI WEDI'I GYNGHORI NEU EI FOD YN HYSBYS O BOSIBL Y FATH O DDIFROD.
12. Rydych yn cytuno i indemnio a dal y Cwmni a phob un o'i gyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr cyflogedig ac asiantau, yn ddiniwed rhag unrhyw a phob atebolrwydd, hawliad, iawndal a threuliau, gan gynnwys ffioedd atwrnai rhesymol, sy'n deillio o neu'n ymwneud â (i) eich torri’r Cytundeb hwn, (ii) unrhyw achos o dorri’r gyfraith gennych chi neu hawliau unrhyw drydydd parti, (iii) unrhyw ddeunyddiau, gwybodaeth, gweithiau a/neu gynnwys arall o ba bynnag natur neu gyfrwng yr ydych yn ei bostio neu ei rannu ar neu drwy’r Safle, (iv) eich defnydd o'r Wefan neu unrhyw wasanaethau y gall y Cwmni eu darparu trwy'r Wefan, a (v) eich ymddygiad mewn cysylltiad â'r Wefan neu'r gwasanaethau neu ddefnyddwyr eraill y Wefan neu'r gwasanaethau. Mae'r Cwmni yn cadw'r hawl i gymryd amddiffyniad unigryw unrhyw hawliad y mae gennym hawl i indemniad o dan yr Adran hon. Mewn achos o'r fath, byddwch yn rhoi'r cyfryw gydweithrediad i'r Cwmni ag y gofynnir yn rhesymol gan y Cwmni.
13. Mae darpariaethau'r Telerau Defnyddio hyn er budd y Cwmni, ei is-gwmnïau, ei gwmnïau cysylltiedig a'i ddarparwyr cynnwys trydydd parti a thrwyddedwyr, a bydd gan bob un yr hawl i fynnu a gorfodi darpariaethau o'r fath yn uniongyrchol neu ar ei ran ei hun.
14. Bydd y cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu a'i ddehongli yn unol â chyfreithiau Malta a'r UE, heb roi effaith i unrhyw egwyddorion gwrthdaro cyfraith. Rydych chi'n ymostwng ymhellach i awdurdodaeth unigryw'r llysoedd gwladwriaeth a ffederal sy'n eistedd ym Malta. Os bydd unrhyw un o ddarpariaethau’r cytundeb hwn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym, neu’n anorfodadwy am unrhyw reswm, yna bernir bod y ddarpariaeth honno’n gwahanadwy o’r cytundeb hwn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau sy’n weddill.
15. Gall y Telerau Defnyddio hyn gael eu diwygio o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r postiad hwn. Rydych wedi'ch rhwymo gan unrhyw ddiwygiadau o'r fath ac felly dylech ymweld â'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i adolygu'r Telerau Defnyddio cyfredol yr ydych yn rhwym iddynt.
Wedi'i ddiweddaru ddiwethaf: Mai, 2022

bottom of page